Про курс ФМ

«Фінансовий менеджмент»

(«Управління фінансами фірми»)

Програма Institute of Financial Accountants (IFA since 1916, United Kingdom / Великобританія) українською мовою.

Детальніше про курс на інтернет-сайті наших партнерів – ТзОВ «Тренінг Центр» за покликом: https://ifa.trainingcenter.com.ua/financial-managment/

    В Україні фінансовий менеджмент набуває все більшої актуальності. Зміни в економіці, робота в умовах кризи вимагає від керівників підприємств по-новому підходити до управління фінансами. Для того, щоб уникнути значної частини фінансових труднощів та зберегти міцні ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції, необхідно сформувати ефективну систему фінансового менеджменту. Саме високий рівень організації фінансового менеджменту та ефективного управління фінансами дасть змогу своєчасно забезпечити підприємство коштами та в свою чергу його майбутній ефективний розвиток.  При цьому, фінансовий менеджмент є важливим елементом всіх видів економічної діяльності, включаючи банки й інші фінансові інститути.

В умовах карантину передбачено 6 онлайн-занять по 5 год. Онлайн-заняття проводяться по суботах з 10:00 до 16:30 год. (з перервами 10 хвилин після кожної години і годиною обідньої перерви з 13.20 до 14.20) і тільки один раз в неділю. Також передбачені додаткові онлайн-консультації.

В звичайних умовах передбачено шість повних днів інтенсивного тренінгового курсу в зручному конференц-залі в бізнес-центрі у Львові.

Учасникам тренінгу будуть надані корисні навчальні матеріали в електронній та друкованій формі.

Ті, хто грунтовно опанують курс «Фінансовий менеджмент» («Управління фінансами фірми») за програмою Institute of Financial Accountants та успішно пройдуть атестацію, зможуть отримати БРИТАНСЬКИЙ диплом IFA.

Цільова аудиторія:

 • власники бізнесу;
 • керівники компаній і керуючі філіями;
 • фінансові та нефінансові керівники вищої і середньої ланки підприємств;
 • менеджери, аналітики, економісти та фінансисти, які хочуть розширити використання сучасного фінансового інструментарію.

Мета:

 • Надати структуроване і логічне пояснення фінансових процесів, характерних для будь-якої компанії;
 • Сформувати у слухачів системне розуміння фінансів та розвинути практичні навики для ефективного управління фінансами в сучасних умовах;
 • Освоїти інструменти кваліфікованого використання фінансової та нефінансової інформації для оцінювання фінансового стану та перспектив розвитку компанії, а також прийняття ефективних управлінських рішень.

Програма курсу IFA FM

Тема1 «Основи управління фінансами підприємства»

 • Сутність, мета та завдання фінансового менеджменту підприємства.
 • Роль фінансового менеджера в структурі управління діяльністю підприємства.
 • Принципи і функції фінансового менеджменту.
 • Умови функціонування механізму фінансового менеджменту на підприємстві.
 • Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.
 • Стратегія і тактика: методи і прийоми фінансового менеджменту

Тема2 «Фінансове, правове і податкове середовище та забезпечення бізнесу фінансовими ресурсами»

 • Вплив змін зовнішнього середовища на можливість реалізації стратегії розвитку бізнесу.
 • Податкове планування на підприємстві як метод фінансового менеджменту.
 • Фінансове середовище і забезпечення бізнесу фінансовими ресурсами: фінансові ринки (сутність, особливості розуміння).
 • Фінансові інститути (інвестиційні компанії, фінансові посередники, організації, які надають фінансові послуги, банківський сектор), відсотки і процентні ставки.

Тема3 «Фінансовий і управлінський облік та звітність як інформаційна база фінансового менеджменту»

 • Загальна характеристика, мета, завдання, принципи і призначення фінансового та управлінського обліку на підприємстві.
 • Фінансова звітність – віддзеркалення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових потоків підприємства.
 • Управлінська і спеціальна внутрішня звітність підприємства.

Тема4 «Управління прибутковістю бізнесу»

 • Сутність понять «доходи», «витрати», «прибуток / збиток».
 • Види і класифікація витрат (постійні / змінні, прямі / непрямі, релевантні та нерелевантні тощо).
 • Методи розподілу змішаних витрат на постійні та змінні.
 • Методи розподілу постійних витрат за видами продукції (АВС – аналіз).
 • Аналіз і прогнозування беззбиткової діяльності (CVP – аналіз).
 • Маржинальний дохід, запас фінансової міцності, операційний важіль.

Тема5 «Бюджетування як інструмент управління робочим капіталом»

 • Бюджетування в системі фінансового планування. Напрями бюджетування. Види бюджетів.
 • Бюджет продажів. Бюджет виробництва. Бюджет прямих витрат на матеріали. Бюджет прямих витрат на оплату праці. Бюджет виробничих накладних витрат. Бюджет запасів готової продукції. Бюджет адміністративних витрат і витрат на збут.
 • Складання прогнозного звіту про прибутки і збитки. Складання бюджету руху грошових коштів. Складання прогнозного балансу.
 • Контроль та аналіз бюджетних показників.

Тема6 «Фінансовий аналіз, діагностика і прогнозування фінансового стану підприємства»

 • Аналіз як функція фінансового менеджменту.
 • Мета, завдання та методи фінансового аналізу і діагностики фінансового стану підприємства.
 • Аналіз коефіцієнтів (ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності тощо).
 • Використання результатів аналізу з метою розробки стратегії і тактики ефективного управління фінансами підприємства.

Тема7 «Основи фінансової математики»

 • Логіка фінансових операцій. Концепція вартості грошей у часі.
 • Фактори, що впливають на зміну вартості грошових коштів.
 • Прості і складні відсотки. Майбутня і теперішня вартість грошей.
 • Врахування інфляції при оцінюванні вартості грошей у часі.
 • Грошові потоки – нарощування і дисконтування. Ануїтет.
 • Аналіз альтернативних можливостей інвестування грошових коштів.

Тема8 «Управління робочим капіталом»

 • Суть робочого капіталу. Оборотні активи: види і класифікація, основні методи управління.
 • Операційний цикл підприємства (закупівля, виробництво, зберігання, реалізація).
 • Короткострокове і довгострокове фінансування оборотних коштів. Розрахунок потреби у робочому капіталі. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти як найбільш ліквідний актив. Еквіваленти грошових коштів.
 • Зберігання і управління залишками грошових коштів.
 • Грошове кредитування покупців. Нові технології бізнесу: електронна комерція, платіжні картки, віртуальні ринки і гроші тощо. Оборотність грошових коштів.
 • Управління дебіторською заборгованістю. Побудова ефективної і прийнятної політики продажів.
 • Методи стягнення дебіторської заборгованості.
 • Стимулювання покупців до повернення боргів. Гнучкі контракти.
 • Аналіз кредитоспроможності клієнтів і резерви неоплачених рахунків.
 • Оборотність дебіторської заборгованості.
 • Управління товарно-матеріальними запасами. Види і форми існування запасів. Аналіз ризиків, витрат і вигід у зв’язку з використанням запасів.
 • Контроль запасів на різних стадіях: закупівля, переробка, зберігання, передача на реалізацію.
 • Розрахунок оптимальної потреби підприємства в запасах.
 • Розрахунок оптимального обсягу і частоти замовлень. Оборотність запасів.
 • Фінансування оборотних активів. Кредитно-інвестиційна політика підприємства.
 • Кредиторська заборгованість, формування відносин з кредиторами.
 • Торгова кредиторська заборгованість. Використання векселів у розрахунках.
 • Різні умови кредитних продажів. Короткострокові кредити, акредитиви, банківські акцепти, кредитна лінія (овердрафт). Фінансовий цикл.

Тема9 «Управління фінансовими активами».

 • Методи оцінки вартості фінансових активів (балансова, ринкова, внутрішня).
 • Оцінка прибутковості облігацій до погашення і до викупу.
 • Оцінка вартості простих і привілейованих акцій.
 • Похідні фінансові інструменти.

Тема10 «Оцінка вартості капіталу та оптимізація його структури»

 • Капітал. Складові елементи капіталу (власний і позиковий).
 • Методи і моделі оцінки вартості окремих видів капіталу: вартість позикового і власного капіталу.
 • Середньозважена вартість капіталу – використання результату і ухвалення рішень.
 • Фінансовий леверидж.
 • Оптимізація структури капіталу залежно від впливу різних факторів на його вартість.
 • Управління власним і позиковим капіталом. Емісійна та дивідендна політика.
 • Складання графіків повернення позикових коштів.

Тема11 «Аналіз інвестиційних проектів»

 • Інвестиційний проект, поняття, види. Технологія планування інвестиційних проектів.
 • Методи аналізу інвестиційних проектів (чиста теперішня вартість, показник прибутковості, термін окупності, внутрішня ставка доходності) і прийняття рішень про інвестування, врахування додаткових чинників.
 • Контроль виконання плану реалізації інвестиційних проектів.
 • Аналіз та управління ризиками інвестиційних проектів. Оцінка проектів з різними термінами реалізації.
 • Невизначеність і ризик.
 • Показники, методи оцінки та способи зниження ризику інвестиційних проектів.

Бізнес-тренер: Чубай Володимир


Поради від системного адміністратора сайту щодо під’єднання до онлайн-занять тренінгу через систему Google Meet і щодо її основних функціональних можливостей:

Початок роботи

Спільне редагування файлів

JamBoard для спільної роботи